Data: 5 lipca, 2020

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to jest i jak go uzyskać?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najistotniejszych dokumentów, który determinuje przeznaczenie oraz zagospodarowanie terenów. Innymi słowy, plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, jakie inwestycje mogą zostać wybudowane na działkach objętych miejscowym zagospodarowaniem przestrzennym. Sprawdź, czym dokładnie jest, jak go uzyskać, a także, w jaki sposób sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki.

Plan zagospodarowania przestrzennego – definicja ogólna

Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego? Definicja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika bezpośrednio z Art. 14 ust. 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego, który jest planowany, tworzony i przyjmowany na podstawie uchwały rady gminy.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej działki lub zbioru działek na danym terenie określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu. Poza tym MPZP wskazuje rozmieszczenie na działkach objętych prawem miejscowym inwestycji celu publicznego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzieli się na dwie części – tekstową w formie uchwały rady gminy oraz graficzną, która stanowi wyrysy na mapach wskazujących działki objęte planem. Kształt planu miejscowego determinowany jest przez przepisy oraz ustalenia rady gminy, które ograniczają sposób wykonywania praw własności nieruchomości przez ich właścicieli.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ustawa

Ustawa o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pochodzi z dnia 27 marca 2003 roku. Jest to akt prawny wskazujący planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. 2003 nr 80 poz 717). Na podstawie ustawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kształtowany jest na podstawie współistniejących przepisów i determinuje on sposób realizacji prawa własności nieruchomości.

Zgodnie z ustawą każdy ma prawo, aby w granicach określonych poprzez ww. ustawę zagospodarowywać terenem, do którego posiada tytuł prawny, na podstawie warunków wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile nie narusza on interesu osób trzecich lub interesu publicznego.

Poza tym zgodnie z ustawą każdy ma prawo do ochrony własnego interesu prawnego w trakcie zagospodarowywania terenu należącego do osób trzecich lub jednostek organizacyjnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego – jak uzyskać?

Jak uzyskać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? W tym celu konieczne jest otrzymanie wypisu oraz wyrysu z MPZP. Dokumenty te może otrzymać każda osoba lub osobowość prawna, zgłaszająca się do lokalnego organu, który opracował lub znajduje się w posiadaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie prawo jest warunkowane przez art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Aby uzyskać plan zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o wydanie wypisu oraz wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zwykle za wypis oraz wyrys z MPZP czeka się od jednego do czterech tygodni. W skrajnych sytuacjach okres oczekiwania może wydłużyć się nawet do 3 miesięcy.

Jak napisać wniosek o plan zagospodarowania przestrzennego?

Wniosek o plan zagospodarowania przestrzennego może być złożony osobiście w gminie lub listownie. Przed złożeniem wniosku o plan zagospodarowania przestrzennego należy dokładnie zweryfikować i zgromadzić niezbędne informacje dotyczące działki, do której chcemy otrzymać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jedną z informacji, która pozwoli zidentyfikować położenie interesującej nas działki, są jej dane adresowe. Aby je uzyskać, warto skontaktować się mailowo lub telefonicznie z pracownikiem administracyjnym gminy i poprosić go o wskazanie adresu administracyjnego danej działki. Czasem gminy publikują MPZP na swoich stronach internetowych, dzięki czemu możemy samodzielnie poznać dane adresowe działki.

Jak napisać wniosek o plan zagospodarowania przestrzennego? Dokument ten nie jest przesadnie skomplikowany. Każda gmina posiada własny wzór takiego wniosku, niemniej w większości przypadków wymaga on podania takich samych informacji. Wniosek o plan zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać m.in.:

•    dane osobowe i adresowe wnioskodawcy lub dane rejestracyjne przedsiębiorstwa albo organizacji wnioskującej,

•    dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail,

•    miejsce oraz datę sporządzenia wniosku,

•    dane organu będącego adresatem wniosku,

•    wskazanie nieruchomości, względem której chcemy uzyskać wypis i wyrys z MPZP, wraz z danymi adresowymi z rejestru ewidencyjnego, numerem działki oraz numerem karty mapy.

Warto pamiętać, że nie jest obligatoryjne wskazywanie powodu wnioskowania o uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego jest obłożone opłatą skarbową. Opłatę tę należy uiścić na konto gminy po uprzednim dowiedzeniu się od jej urzędnika, ile kosztowało sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej działki.

Opłata skarbowa wynikająca z wypisu oraz wyrysu z MPZP determinowana jest prawnie i wynosi w przypadku wypisu: 30 zł do 5 stron oraz 50 zł w przypadku powyżej 5 stron. W przypadku wyrysu za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 należy zapłacić 20 zł, przy czym łącznie wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nie może kosztować więcej niż 200 zł.

Aktualne koszty wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można znaleźć w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (część I, poz. 51).

Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego?

Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki? W tym celu można zgłosić się bezpośrednio do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla danej działki. Można również skorzystać z internetowej bazy miejscowych planów. Takie dane uzyskamy na portalu ongeo.pl.

Jeśli nie chcemy korzystać z zewnętrznych portali agregujących MPZP, możemy skorzystać również ze strony internetowej urzędów. Warto wiedzieć, że gminy mają obowiązek publikowania rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek wchodzących w ich jurysdykcję. Zazwyczaj takie plany MPZP na stronach gmin publikowane są w biuletynach informacji publicznej. Innym miejscem, w którym możemy szukać MPZP, są strony internetowe wojewódzkich dzienników urzędowych.

Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego konkretnej działki? Aby odnaleźć działkę w bazie MPZP danej gminy, konieczne jest wskazanie jej nazwy lub numeru ewidencyjnego. Można również posłużyć się grafikami i mapami dołączanymi do MPZP. Niemniej, takie wyszukiwanie jest czasochłonne i trudne. O wiele lepszym rozwiązaniem jest uprzednie uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących numeru ewidencyjnego interesującej nas działki w urzędzie gminy.

Czy można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego służy uporządkowaniu oraz ujednoliceniu zabudowy oraz przeznaczenia działek leżących na danym obszarze. Niekiedy ustalenia, które zawarte są w MPZP, nie są korzystne dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zatem, czy można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego?

Tak. Można zmienić MPZP. Gdy gmina zatwierdzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podaje go do publicznej wiadomości na minimum 3 tygodnie. Jest to czas, przez który możliwe jest wniesienie uwag do planu. Termin zgłaszania uwag nie może być krótszy niż 14 dni od końca okresu udostępnienia MPZP przez gminę.

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie muszą być uzasadniane. W przypadku nieuwzględnienia uwagi przez wójta, burmistrza albo prezydenta, strona, która zgłosiła uwagę, może odwołać się od decyzji organu oraz zgłosić skargę do sądu administracyjnego.

Co więcej, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego może odbywać się jeszcze na etapie dyskusji nad jego założeniami. Już na tym etapie można próbować modyfikować jego ustalenia. W dyskusji mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy danej gminy, jak i osoby oraz podmioty, które nie są jej mieszkańcami, ale np. mają plany inwestycyjne na jednej z działek wchodzących w skład MPZP ustalanego przez gminę.

Plan zagospodarowania przestrzennego a warunki zabudowy

Podejmując temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy rozróżnić MPZP stanowiący akt prawa miejscowego i warunki zabudowy, które są dokumentem determinującym wymagania zabudowy w przypadku pojedynczej działki oraz planowanej na niej nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy przyznawana jest wyłącznie wówczas, gdy na danym obszarze nie ma MPZP.