Polityka prywatności


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pragniemy wskazać, iż poniższa Polityka prywatności powstała w wyniku wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), która ma za zadanie:

1. wskazywać jakie typy Pani/Pana danych osobowych są gromadzone,

2. precyzować, w jakich celach te dane są gromadzone i przetwarzane,

3. określać, w jakim zakresie dane te będą udostępniane innym podmiotom,

4. wymieniać uprawnienia, które przysługują w kontekście danych osobowych.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powyższymi przepisami RODO, z zachowaniem jak najwyższych standardów, poprzez wprowadzenie w życie odpowiednich polityk, a także procedur w zakresie ochrony danych osobowych.

ADMINISTRATOR

Pragniemy poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest każda ze spółek wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Dantex:

1. Dantex Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa,

2. Dantex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa,

3. Dantex Sp. z o. o. Rondo Wiatraczna sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01- 231 Warszawa,

4. Dantex Sp. z o. o. Wilcza sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa,

5. Ursus Vita Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa,

6. Pustolla Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa,

7. Whatsun Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa

Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie zwane są dalej „Administratorami”.

PRZETWARZANIE DANYCH

Warto przytoczyć, jak RODO definiuje przetwarzanie danych. Otóż oznacza ono operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Grupę Kapitałową Dantex są przetwarzane (przechowywane i zabezpieczane) stosownie do wymogów prawa i zakresu udzielonych zgód. Warto wskazać, w jakich konkretnych, następujących celach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

1. w celach rekrutacyjnych - przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

a) w przypadku ważnej i skutecznie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach związanych z prowadzoną rekrutacją,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celach wewnętrznej administracji, zapewnienia bezpieczeństwa, a także obsługi prawnej ewentualnych roszczeń,

2. w celach marketingu bezpośredniego - w przypadku ważnej i skutecznie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług podmiotów z Grupy Kapitałowej Dantex,

3. w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,

4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

5. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratorów danych i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Dantex przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celach wewnętrznej administracji, zapewnienia bezpieczeństwa, a także obsługi prawnej ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Należy dodać, że powyższe dane osobowe są wykorzystywane przede wszystkim do celów świadczenia i optymalizacji usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę. Grupa Kapitałowa Dantex dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami RODO, prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Należy podkreślić, iż tylko w przypadku, w którym niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej, Pani/Pana dane mogą być przekazane:

1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru etc.),

2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. firmom świadczącym określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podwykonawcom, podmiotom obsługującym systemy informatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi z zakresu księgowości, doradztwa, konsultingu, marketingu czy rekrutacji,

3. innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Dantex.

IOD

Grupa Kapitałowa Dantex wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Panią Patrycją Zalewską, która jest dedykowana do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Powyższy kontakt może następować w następujący sposób:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub

2. listownie: Dantex, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.

UPRAWNIENIA

Co więcej, pragniemy poinformować, iż posiadają Państwo następujące uprawnienia:

1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Obecnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,